Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
0915 342 848

Search our Site

Aby osoba mohla prevádzkovať bezpečnostnú službu musí spĺňať:


a) je občanom členského štátu Európskej únie, občanom iného zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občanom Švajčiarskej konfederácie,
b) dosiahla vek 21 rokov,
c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d) je bezúhonná,
e) je spoľahlivá,
f) je zdravotne spôsobilá,
g) má požadovanú odbornú spôsobilosť.

Odborná spôsobilosť

Odborne spôsobilou osobou je na účely tohto zákona osoba, ktorá dosiahla vzdelanie ustanovené pre danú činnosť a je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti.

Vzdelanie

(1) Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie strážnej služby a profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou (CIT) spĺňa osoba, ktorá
a) má ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej päť rokov,
b) má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej dva roky, alebo
c) spĺňa niektorú z podmienok uvedenú v odseku 2.

(2) Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva spĺňa osoba, ktorá
a) získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo tretieho stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo v týchto odboroch získala vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
b) je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky alebo
c) získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb a získala špecializované policajné vzdelanie a vykonávala bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore najmenej desať rokov.

Partneri:

Naše školiace stredisko

Nachádzame sa v budove autoškoly Bosák.

Kontaktujte nás
V.I.P. kurzy SBS, s.r.o. Sídlo: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, Slovensko
Školiace zariadenie: Jurkovičová 27, 949 11 Nitra, Slovensko
Mobil: 0915 342 848, Email: info@vip-kurzysbs.sk